Polityka Prywatności

Strony internetowej www.sfs-polska.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników strony internetowej http://www.sfs-polska.com/ w związku z korzystaniem ze strony (dalej: strona).
 2. Serwisem jest strona internetowa znajdująca się pod adresem: http://www.sfs-polska.com/ wraz z podstronami, w tym także wszelkie aplikacje znajdujące się na tej stronie.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z serwisu w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności wypełniająca formularz przesyłania CV.

Przetwarzanie danych

Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej: RODO,
 • ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19),
 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03 ze zm.) oraz
 • ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z dnia 2019.12.20 ze zm.),

w tym zgodnie z zakresem udzielonej zgody.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Sol Financial Services Polska Sp. z o. o., ul. Fasolowa 33, 02-482 Warszawa, NIP: 5213405775, REGON: 140695462, KRS: 0000266135, dalej: SFS lub Administrator.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych to realizacja usług Serwisu oraz prowadzenia procesu rekrutacji – na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Zakres przetwarzania danych osobowych osoby przesyłającej zgłoszenie to:
 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Telefon kontaktowy,
 • Adres e-mail,
 • Treść wiadomości,
 • Załącznik z CV.

Dodatkowe informacje pobierane w trakcie  korzystania z Serwisu:

 • Adres IP,
 • Data i godzina wysłania zgłoszenia,
 • Nazwa, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej.
 1. Prawa Użytkownika – Administrator respektuje prawa przysługujące każdej osobie, której dane są przetwarzane, w tym prawa:
  • dostępu do danych,
  • do sprostowania danych,
  • do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych,
  • do wniesienia sprzeciwu,
  • do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jego prawa zostały naruszone.

 1. Okres przechowywania danych – Dane będą przechowywane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji jaki jest planowany i prawdopodobny czas przechowywania danych osobowych.
 2. Odbiorcy danych – do danych Użytkownika mogą mieć dostęp pracownicy oraz podwykonawcy Administratora (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne.
 3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji procesu rekrutacji.

Uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie lub usunięcie danych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sfs@sfs-polska.com lub poprzez wysłanie listu poleconego na adres: Sol Financial Services Polska Sp. z o. o., ul. Fasolowa 33 02-482 Warszawa

Administrator nie dokonuje obrotu danymi i nie przekazuje danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, niż wskazane powyżej, bez zgody Użytkownika. 

Przetwarzane dane osobowe mogą jednak zostać udostępnione bez zgody Użytkownika uprawnionym organom publicznym na ich żądanie znajdujące oparcie w obowiązujących przepisach lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń właściwych organów.

Transfer danych osobowych oraz proces autoryzacji, jeżeli są wykorzystywane, odbywa się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL. Komunikaty informacyjne, promocyjne i ofertowe przesyłane są na adres poczty elektronicznej Użytkownika wyłącznie po wyrażeniu przez niego stosownej zgody marketingowej.

Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dane osobowe podane przez Użytkownika nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

III. POLITYKA COOKIES

Dla Państwa wygody strona http://www.sfs-polska.com/ używa plików cookies aby dostosować serwis do potrzeb użytkowników, a także w celach statystycznych.

 1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Administrator informuje, że gromadzi informacje o Użytkowniku za pośrednictwem plików “cookies”.
 2. W niniejszym ustępie określone są zasady zapisywania, przechowywania oraz dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą stosowania plików cookies.
 3. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności są to niewielkie informacje tekstowe, które zapisywane i przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika, za pośrednictwem których możliwe jest korzystanie ze strony internetowej.
 4. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego działania jego stron internetowych, zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu w zakresie wybranego języka, marketingu bezpośredniego, zapewnienia większego bezpieczeństwa, w tym aby wykryć ewentualne oszustwa czy nadużycia.
 5. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu. Zmian tych można dokonać za pomocą ustawień używanej przeglądarki internetowej.
 6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w używanej przeglądarce internetowej.

Strona http://www.sfs-polska.com/ wykorzystuje dwa rodzaje cookies:

 • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających),
 • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika) takie jak:
  • cookies google-analytics.com lub google search console – służą do prowadzenia statystyk dla witryny; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
  • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Serwisy obce, do których może odsyłać strona http://www.sfs-polska.com/, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika.

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Poniżej zaprezentowano sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Dane osobowe przetwarzane są z uwzględnieniem poufności oraz integralności.
 3. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione w Serwisie.